Samsun Haber
Giriş Tarihi : 16-11-2019 13:48

Samsun OMÜ'ye 58 öğretim elemanı alınacak

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi internet sitesinden yaptığı duyuruda 58 öğretim elemanı alacağını duyurdu. Kimler başvuruda bulunabilir? Son başvuru tarihi ne zaman? Hangi kontenjanlarda alım var? OMÜ öğretim elemanı görevlisi ile ilgili detaylar haberimizin devamında...

Samsun OMÜ'ye 58 öğretim elemanı alınacak

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi internet sitesinden 14 Kasım günü yaptığı duyuru ile 58 öğretim elemanı alacağını duyurdu. Başvurular ilgili hizmet binalarına yapılacak. Son başvuru tarihi ise 28 Kasım olarak belirlendi. Başvuru sonuçları ise 17 Kasım Salı günü OMÜ'nün internet sitesinden açıklanacak. 

OMÜ ÖĞRETİM ELEMANI ALIMINA KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLİR?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1- Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı (3 adet en az 32 gbUSB ve 1 adet DVD ortamında) teslim etmeleri gerekir.

2- Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; yabancı dili belirten bir dilekçe, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ( 3 adet en az 32 gb

USB ve 1 adet DVD ortamında) ve tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin onaylı sureti ile başvurmaları gerekmektedir. Doktor
Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

NOT:

1- Müracaat edecek Doçent adaylarının; Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Asgari

Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formunu ve Öğretim Üyesi Bilgi Formunu (bilgisayar ortamında) 1 adet doldurarak başvuruda
dilekçe ekinde Özgeçmiş ve Yayın listesi ile birlikte teslim etmeleri,

2- Müracaat edecek adayların “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesi”nde belirlenen
koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. Adı geçen yönergeye (http://www.omu.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Kamu Mevzuat Sistemi
(KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşılabilir. Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar
Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak (1’er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir.

MÜRACAAT YERİ: Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere şahsen başvurmaları
gerekmektedir. Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez.

MÜRACAAT TARİHİ: İlanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisindedir. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde
başvurmayan adayların başvuruları ve posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

(*) (İngilizce) Anabilim Dalı kadrolarına müracaat edecek bütün adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.

(**)Adayların PDÖ eğitim sertifikasına sahip olması gerekmektedir.

OMÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI KONTENJANLAR

ALIMLA İLGİLİ TARİH BİLGİLERİ 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine 13.09.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak eklenen Geçici Madde 2 uyarınca 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri

ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

•Duyuru Başlama Tarihi : 14.11.2019 Perşembe
•Son Başvuru Tarihi : 28.11.2019 Perşembe mesai bitimi
•Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi : 05.12.2019 Perşembe
•Giriş Sınavı Tarihi : 10.12.2019 Salı
•Sonuç Açıklama Tarihi : 17.12.2019 Salı
•Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : www.omu.edu.tr

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR? 
 
(1) a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere
üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan
olarak belirleyebilirler.

(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

(4) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak
programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim

Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak
atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

(5) Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar.

(6) İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde
belirtilir

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

(1) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet
yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

(2) Yükseköğretim kurumlarında tıpta uzmanlık ve tıpta yan dal uzmanlık eğitimi yapmakta olan tabip veya uzman tabip araştırma görevlileri,
uzmanlık eğitimlerini tamamladıklarında uzman olduklarının Sağlık Bakanlığına bildirildiği tarihten sonraki ilk Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonuçlarının kurumlarına tebliğ edildiği tarihe kadar kurumları ile ilişikleri kesilmeksizin araştırma görevlisi olarak görev yapmaya devam ederler.

(3) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

(4) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans
derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

MUAFİYET

1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2) Meslek Yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı, Açıklaması ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no,
email vs.) açıkça belirtilecektir.) 14.11.2019 “PERŞEMBE” SEDA 9839 “EBYS” (Mutlaka Gününde “Çeşitli İlanlar” (7)

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3-Özgeçmiş,

4- Lisans ve tezli yüksek lisans diploma ve geçici mezuniyet belgeleri (E-devletten alınan kare kodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul
edilir. E-devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır)

5- Lisans Transkripti (onaylı belge) (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK’ün belirlediği dönüşüm tablosu
esas alınacaktır.)

6- ALES Belgesi

7- 1 adet vesikalık fotoğraf

8- Yabancı Dil Belgesi

9- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak onaylı belge)

10- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

Başvurular ilgili birimlere, Rektörlük için ilan edilen Öğretim Görevlisi kadrolarına başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

ÖNEMLİ NOTLAR

1- Adayların herhangi bir kuruma karşı Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

2- İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden terhis, tecil veya muaf durumunda olması gerekmektedir.

3- Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- Adayların şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, ilanda belirtilen süreler içinde
yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

5- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

6- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

*Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır. Duyurulur.